Food Display Stand ขาตั้งวางจานอาหาร

FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว

FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว

FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว ขนาด 34*42*29ซม.

 1,240.00  บาท
FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก

FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก

FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก ขนาด 34*42*43 ซม.

 1,450.00  บาท
FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น

FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น

FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น ขนาด 15*33*36 ซม.

 650.00  บาท
FF 045 PW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 PW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 PW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 15*33*36 ซม.

 950.00  บาท
FF 045 PBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 PBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 PBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 15*33*36 ซม.