Food Display Stand ขาตั้งวางจานอาหาร

FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว

FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว

FF 052-1 G ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 1 ชั้นรวมจานแก้ว ขนาด 34*42*29ซม.

 1,240.00  บาท
FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก

FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก

FF 052-1TW ขาตั้งรุ่นตะกร้าเหลี่ยม 2 ชั้นรวมแผ่นไม้สัก ขนาด 34*42*43 ซม.

 1,450.00  บาท
FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น

FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น

FF 045 P ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น ขนาด 15*33*36 ซม.

 650.00  บาท
FF 045 PW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 PW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 PW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 15*33*36 ซม.

 950.00  บาท
FF 045 PBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 PBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 PBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 15*33*36 ซม.

 950.00  บาท
FF 045 PTW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น

FF 045 PTW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น

FF 045 PTW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีผืนผ้า 2 ชั้น ขนาด 15*33*36 ซม.

 1,090.00  บาท
FF 045 S ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น

FF 045 S ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น

FF 045 S ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น ขนาด 21*21 *18.5 ซม.

 650.00  บาท
FF 045 SB ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 SB ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 SB ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 21*21 *18.5 ซม.

 850.00  บาท
FF 045 SG ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 21*

FF 045 SG ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 21*

FF 045 SG ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 21*21 *18.5 ซม.

 850.00  บาท
FF 045 STW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมแผ่นไม้สัก

FF 045 STW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมแผ่นไม้สัก

FF 045 STW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีจัตุรัส 2 ชั้น รวมแผ่นไม้สัก ขนาด 21*21 *18.5 ซม.

 1,090.00  บาท
FF 045 R ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น

FF 045 R ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น

FF 045 R ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น

 650.00  บาท
FF 045 RBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 RBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 RBU ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 20*20*36 ซม.

 850.00  บาท
FF 045 RB ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 RB ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมจาน

FF 045 RB ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมจาน ขนาด 20*20*36 ซม.

 850.00  บาท
FF 045 RTW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมแผ่นไม้สัก

FF 045 RTW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมแผ่นไม้สัก

FF 045 RTW ขาเหล็กแบนวางจานไฮทีกลม 2 ชั้น รวมแผ่นไม้สัก ขนาด 20*20*36 ซม.

 1,090.00  บาท
FF 609 L ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก

FF 609 L ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก

FF 609 L ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก ขนาด 15 ซม. สูง 18 ซม.

 500.00  บาท
FF 609 LBU ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก รวมจาน

FF 609 LBU ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก รวมจาน

FF 609 LBU ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก รวมจาน ขนาด 15 ซม. สูง 18 ซม.

 600.00  บาท
FF 609 LB ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก รวมจาน

FF 609 LB ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก รวมจาน

FF 609 LB ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก รวมจาน ขนาด 15 ซม. สูง 18 ซม.

 600.00  บาท
FF 609 M ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก

FF 609 M ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก

FF 609 M ขาตั้งจานเหล็กสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก ขนาด 15 ซม. สูง 12 ซม.

 450.00  บาท